Auli Piiparinen

Auli004

Auli Piiparinen

Auli Piiparinen

Leppävirtalainen vaikuttaja
Auli Piiparinen

Auli Piiparinen jatkokaudelle Keskus­ta­o­pis­ke­li­joiden puheen­joh­ta­jana

Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­liit­to on va­lin­nut liit­to­ko­kouk­ses­saan Tam­pe­reel­la sun­nun­tai­na Au­li Pii­pa­ri­sen pu­heen­joh­ta­jak­seen vuo­del­le 2019. Pii­pa­ri­nen on toi­mi­nut lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na myös ku­lu­va­na vuon­na 2018. – Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­den pi­tää ol­la kes­kus­te­lu­na­vaa­ja kou­lu­tus­po­li­tii­kas­sa. Mei­dän on ol­ta­va edel­lä­kä­vi­jä 2020-lu­vun kou­lu­tus­ta­voit­tei­ta mää­ri­tet­tä­es­sä, Pii­pa­ri­nen paa­lut­ti lin­ja­pu­hees­saan. Pii­pa­ri­nen ko­ros­taa il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sen tär­keyt­tä lä­hi­tu­le­vai­suu­den po­li­tii­kas­sa. – Il­mas­to­a­si­at on muis­tet­ta­va koko ajan, ei vain vaa­leis­sa. Ym­pä­ris­tö on meil­le tär­kein … Lue lisää

KOL:n puheenjohtaja Auli Piiparinen ehdolle eduskuntaan Savo-Karjalasta

Lep­pä­vir­ran kes­kus­tan Kur­ja­lan-Lep­pä­mä­en pai­kal­li­syh­dis­tys esit­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Au­li Pii­pa­ris­ta. Pii­pa­ri­nen joh­taa työk­seen Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­ta toi­mien myös puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ja puo­lu­een työ­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä. – Politiiikka kai­paa ai­na te­ki­jän­sä, mut­ta te­ki­jä ei edus­ta it­se­ään vaan luot­ta­mus­ta laa­joil­ta har­ti­oil­ta. Tätä läh­den nyt täy­sil­lä ha­ke­maan. Mi­nul­le on ai­na ol­lut omi­nais­ta kan­taa vas­tuu ym­pä­ril­lä ole­vas­ta. Oma su­ku­pol­ve­ni nä­kee tä­män päi­vän po­li­tii­kan vai­ku­tuk­set … Lue lisää