Valtuuston kokous 13.12.2021

Keskustan ryhmäpuheenvuoro Leppävirran talousarviovaltuustossa:

”Puheenjohtaja, arvoisat valtuustokollegat, viranhaltijat, nuorisovaltuuston edustaja sekä kuntalaiset niin valtuustosalissa kuin livestriimin takana.

Tällä hetkellä uutisotsikoissa puhutaan isosti aluehallinnosta, hyvinvointialueista ja aluevaaleista. Hyvä niin, olemme yllättävän pian aivan uuden edessä siinä, miten elintärkeät sosiaali- ja terveydenhuolto, vanhustenhoito ja pelastustoimi myös meillä Pohjois-Savossa järjestetään. Vähemmälle huomiolle on jääneet samalla isosti uudistuvat kunnat: Leppävirran kunnan nettomenot ovat uudistuksen jälkeen 2/3 pienemmät, verotulomme puolittuvat ja valtionosuuksista jää alle viidennes kuntaan. Jäljelle jäävällä osuudella kunta pyörittää tulevaisuudessa koulutus-, sivistys-, kulttuuriasioita sekä mm. kaavoitusta, elinkeinopolitiikkaa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä esimerkiksi liikuntapalveluiden kautta. Olemme siis laatimassa viimeistä kertaa nykyisenlaista talousarviota.

Ensimmäisenä haluankin kiittää kuntamme viranhaltijoita hyvästä valmistelusta ja vuoropuhelusta talousarviotyön aikana. Prosessi ei ole ollut helppo, vaan eurot on laskettu useaan otteeseen ja pohdittu, miten pystymme kaikista parhaiten vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin ja kehittämään kuntaamme eteenpäin. Keskustan ryhmää erityisesti talousarvioesityksessä ilahduttaa lisäpanostukset hoivaan ja turvaan, kun talousarvioesityksessä on lisätty palvelusetelien määrärahoja, vahvistettu omaishoitoa 70 000 €, kotihoitoa 40 000 € ja perhehoitoa n. 50 000 €. Kaikki nämä toimenpiteet vähentävät laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen tarvetta ja vahvistavat iäkkäiden selviämistä omissa kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.

On tärkeää, että kasvavassa palvelutarpeessa pidämme huolta sukupolvista, jotka ovat aikanaan tätä maata meille nuorimmille polville rakentaneet. Omassa kodissa eläminen on pystyttävä takaamaan niin kauan, kuin se tukipalveluin on turvallista, eikä kuormita läheistäkään liikaa. Harmillista on, ettei kotihoitoon tällä talousraamilla onnistuttu saamaan toista yötyöntekijää.

Positiivisena pidämme myös, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on pystynyt kasvattamaan kylien ja yhdistysten tukea ensi vuodelle 10 000 euroa. Talousarvioesityksessä ilahduttaa myös reilusti esiin kirjatut nuorten kesätyöpaikat, joilla on iso merkitys leppävirtalaisnuorten ensimmäisten työkokemusten saamiseen. Lisäksi on positiivista, että kunnassamme on tänäkin vuonna hyödynnetty korkeakouluopiskelijoita niin kesätöiden kuin selvitysten merkeissä. Tästä vetovoimatekijästä kannattaa pitää isompaakin ääntä kunnan toimesta. Varaukset uuteen sotekeskukseen ja paloasemaan ovat puolestaan välttämättömät toteuttaa ja näiden investointien suuruudet ovat vielä epävarmuuden alla.

Tasapainoiseen talouteen tähtääminen vaatii aina työtä, priorisointia ja valintoja, mutta sitä vartenhan meidät on myös tähän saliin äänestetty. Kiitos myös valtuustoryhmittymille käydyistä keskusteluista.

Keskustalle tasapainoinen talous on yksi tärkeimmistä tavoista pitää huolta, että kuntalaisilta keräämämme eurot käytetään kestävästi ja myös tulevat sukupolvet huomioiden. Talousarviomme voi ajatella olevan eräänlainen kuntamme yhteinen pankkitili, jossa sinne tulevien tulojen olisi katettava sieltä lähtevät menot. Luottopuolta käytetään isojen investointien kohdalla, mutta velan kattamiseksi täytyy olla kestävä suunnitelma. Yllättäviin menoihin on osattava varautua ja ensi vuonna eteen voi tulla totuttuun tapaan niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon piiristä. Eräpäiviä ei voi lykätä tulevaisuuteen.

Hyvät valtuutetut, ennakoin, että eniten tässä salissa puhututtaa tänään talousarvion pohjaesitys Sorsakosken koulun ja päiväkodin lakkauttamisesta syksystä 2022 alkaen. Myös keskustan ryhmässä asia keskustelutti paljon: asia ei ole mustavalkoinen, mutta pidämme pohjaratkaisua perusteltuna. Päivitetyn tiedon avulla, on minusta perusteltua nostaa asioita uudelleen käsittelyyn. Meidän ryhmän päätöksenteossa painoi eniten lasten näkökulma: Sorsakosken 1-3 luokilla on ensi syksynä aloittamassa vain kymmenen lasta. Määrä on valitettavan pieni, eikä se enää ole paras oppimisympäristö pedagogisesti tarkastellen. Lapset tarvitsevat ja ansaitsevat ikätovereidensa seuraa niin oppitunneille kuin välitunneille joukkuepeleihin. Ryhmäkeskustelussamme nousi hyvin esiin, miten tärkeitä lapsuudessa solmitut sosiaaliset suhteet ovat etenkin oppimisen alkumetreillä varhaiskasvatuksesta alkaen. Muutos niissä ja kouluympäristössä on aina myös iso asia, muistan sen itsekin kyläkoulusta yläkouluun kirkonkylään siirtyessä: saako kavereita ja millaisia uudet opettajat ovat? Nyt kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen esitys koulutoimen siirtämisestä Leppäkertun kouluun tukisi tämän pienen oppilasryhmän mahdollisimman pitkää vertaista ja kaveririkasta matkaa Leppäkertun koulussa. Yksi vuosi on päätöstä ajatellen lyhyt aika, mutta lapselle iso osa oppimispolkua.

Haluan myös korostaa, että tämä keskustan lähes yksimielinen päätös olla pohjaesityksen kannalla, emme ole Sorsakosken kehittämistä vastaan: kylä on omaleimainen osa Leppävirtaa, jota hyvin voidaan markkinoida kertomalla, että lähikoulu sijaitsee kahdeksan kilometrin päässä ja on rakenteiltaan puhdas sekä tekniikaltaan erinomainen. Päivähoidon osalta olisi toivottavaa, että alueella olisi perhepäivähoitoa tätä tarvetta kattamassa.

Lasten ja oppimisen lisäksi ryhmässämme painoi vastuu taloudesta. Kaikki puolueet istuvat kunnanhallituksen pöydän ympärillä, ja olemme siellä yksimielisesti edellyttäneet tasapainoista talousarvioesitystä. Siellä emme ole yhdessä ja yhteistyössä löytäneet lisätuloja, joilla tämä Sorsakosken koulun ja päiväkodin meno katettaisiin. Talousarvio on nyt pienesti plussavoittoinen, mutta niin ollakseen, siinä täytyy hyväksyä Sorsakosken koulun ja päiväkodin sulkemisen vuotta ennen alun perin kaavailtua päivämäärää. Tähän ei tietenkään olisi tultu, ellei lapsimäärä koulussa olisi noin pieni.

Tästä asiasta keskusteltaessa ja päättäessä, haluan huomauttaa, että jos kunnanhallituksen tekemästä pohjaesityksestä poiketaan, päätös vaikuttaa myös vuodelle 2023 samansuuruisena 150 000 euron menoeränä. Siis ajankohtana, jolloin Leppävirran kunnan budjetti pienenee noin arviolta 60 %, sotemenojen ja -tulojen siirtyessä hyvinvointialueelle. Miten voimme olla varmoja, ettei tämä mahdollinen muutosehdotus vuonna 2023 kavenna jotain muuta sivistyspalvelua entistä pienemmän budjetin realisoituessa? Kysynkin teiltä arvoisat valtuustokollegat, mistä tämä mahdollinen meno katetaan, niin ensi kuin sen jälkeisenä vuonna?  Otammeko silloin pois kaikkien lasten harrastamisesta vai kylien- ja yhdistysten tuesta? Tähän keskusteluun keskusta ei haluaisi joutua, vaan kantaa vastuuta jo nyt, kun se on mahdollista ja perusteltua.

Hyvät valtuutetut, lopuksi haluan vielä sanoa, että vaikka tästä talousarviosta päättäminen on valtuuston tärkeimpiä tehtäviä ja vaikuttamisen paikkoja, voimme saada merkittäviä investointeja myös tämän salin päätösten ulkopuolelta. Yritysten investoinnit alueelle rakentavat pohjan niin ihmisten työllisyydelle, puhtaalle kasvulle kuin ihmisten kiinnittymiselle tälle seudulle. Myös EU-rahalla on iso merkitys monessa elinvoimaamme kehittävässä hankkeessa. Ja viimeisimpänä haluan nostaa esiin kotimaassa vaikuttamisen, kun saimme eduskunnan niin sanotuista joululahjarahoista viimein 1,2 miljoonaa euroa Kurjalantien kunnostamiseen. Nämä ovat niitä tekoja, joita puhtaasti kasvava Leppävirta tarvitsee oman vastuullisen kehittämisen ja taloudenpidon rinnalla.

Vielä kerran koko ryhmämme puolesta kiitos tasapainoisesta talousarvioesityksestä, toivomme hyvähenkistä keskustelua ja samalla toivotamme myös levollista joulun aikaa sekä reipasta tulevaa vuotta, jolloin pääsemme yhdessä kuntastrategiaa uudistamaan. Kiitos.”

Auli Piiparinen
keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Scroll to Top