Lep­pä­vir­ran kes­kus­tan Kur­ja­lan-Lep­pä­mä­en pai­kal­li­syh­dis­tys esit­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Au­li Pii­pa­ris­ta. Pii­pa­ri­nen joh­taa työk­seen Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­ta toi­mien myös puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ja puo­lu­een työ­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä.

– Politiiikka kai­paa ai­na te­ki­jän­sä, mut­ta te­ki­jä ei edus­ta it­se­ään vaan luot­ta­mus­ta laa­joil­ta har­ti­oil­ta. Tätä läh­den nyt täy­sil­lä ha­ke­maan. Mi­nul­le on ai­na ol­lut omi­nais­ta kan­taa vas­tuu ym­pä­ril­lä ole­vas­ta. Oma su­ku­pol­ve­ni nä­kee tä­män päi­vän po­li­tii­kan vai­ku­tuk­set vie­lä kiik­ku­tuo­lis­sa is­tu­es­saan. On enem­män kuin tär­ke­ää ol­la mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä sekä tasa-ar­voi­sem­paa ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää Suo­mea et­tä elin­voi­mais­ta Savo-Kar­ja­laa, lin­jaa Pii­pa­ri­nen ai­keis­taan.

Kes­kus­tan Poh­jois-Sa­von pii­ri päät­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kuuk­sis­ta ku­lu­van syk­syn ai­ka­na.

Piiparinen va­lit­tiin vuon­na 2017 en­si­ker­ta­lai­se­na Lep­pä­vir­ran kun­nan­val­tuus­toon. Nyt hän toi­mii kou­lu­lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ja Sa­von kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män val­tuus­ton jä­se­ne­nä.

Luot­ta­mus­toi­met joh­to­teh­tä­vi­neen ovat 22-vuo­ti­aal­le Pii­pa­ri­sel­le tut­tu­ja pi­dem­mäl­tä ai­kaa. Hän on toi­mi­nut Itä-Suo­men lu­ki­o­lais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ede­ten Suo­men lu­ki­o­lais­ten lii­ton val­ta­kun­nan ta­son va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Pii­pa­ri­nen opis­ke­lee Haa­ga-He­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa lii­ke­ta­lou­den tra­de­no­mik­si ja toi­mii ak­tii­vi­ses­ti myös Kes­kus­ta­nuo­ris­sa.

Lähde: Suomenmaa

Scroll to Top