Auli Piiparinen

Auli004

Auli Piiparinen

Auli Piiparinen

Leppävirtalainen vaikuttaja
Auli Piiparinen

KOL:n puheenjohtaja Auli Piiparinen ehdolle eduskuntaan Savo-Karjalasta

Lep­pä­vir­ran kes­kus­tan Kur­ja­lan-Lep­pä­mä­en pai­kal­li­syh­dis­tys esit­tää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Au­li Pii­pa­ris­ta. Pii­pa­ri­nen joh­taa työk­seen Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­ta toi­mien myös puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ja puo­lu­een työ­va­li­o­kun­nan jä­se­ne­nä. – Politiiikka kai­paa ai­na te­ki­jän­sä, mut­ta te­ki­jä ei edus­ta it­se­ään vaan luot­ta­mus­ta laa­joil­ta har­ti­oil­ta. Tätä läh­den nyt täy­sil­lä ha­ke­maan. Mi­nul­le on ai­na ol­lut omi­nais­ta kan­taa vas­tuu ym­pä­ril­lä ole­vas­ta. Oma su­ku­pol­ve­ni nä­kee tä­män päi­vän po­li­tii­kan vai­ku­tuk­set … Lue lisää