Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­liit­to on va­lin­nut liit­to­ko­kouk­ses­saan Tam­pe­reel­la sun­nun­tai­na Au­li Pii­pa­ri­sen pu­heen­joh­ta­jak­seen vuo­del­le 2019. Pii­pa­ri­nen on toi­mi­nut lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na myös ku­lu­va­na vuon­na 2018.

– Kes­kus­ta­o­pis­ke­li­joi­den pi­tää ol­la kes­kus­te­lu­na­vaa­ja kou­lu­tus­po­li­tii­kas­sa. Mei­dän on ol­ta­va edel­lä­kä­vi­jä 2020-lu­vun kou­lu­tus­ta­voit­tei­ta mää­ri­tet­tä­es­sä, Pii­pa­ri­nen paa­lut­ti lin­ja­pu­hees­saan.

Pii­pa­ri­nen ko­ros­taa il­mas­ton­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sen tär­keyt­tä lä­hi­tu­le­vai­suu­den po­li­tii­kas­sa.

– Il­mas­to­a­si­at on muis­tet­ta­va koko ajan, ei vain vaa­leis­sa. Ym­pä­ris­tö on meil­le tär­kein asia. Il­mas­ton­muu­tos vai­kut­taa su­ku­pol­vem­me ja tu­le­vien su­ku­pol­vien elä­mään pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

TU­LE­VAL­LE hal­li­tus­kau­del­le Pii­pa­ri­nen toi­voo kun­ni­an­hi­moa pe­rus­tu­lon to­teut­ta­mi­seen.

– Pe­rus­tu­loa on ke­hi­tet­tä­vä ak­tii­vi­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti 2020-lu­vul­le tul­ta­es­sa. Jat­ku­vas­ti on poh­dit­ta­va, mi­ten ih­mi­set saa­daan par­hai­ten mu­kaan yh­teis­kun­taan. Pe­rus­tu­lo on tär­keä vä­li­ne täs­sä.

22-vuo­ti­as Pii­pa­ri­nen opis­ke­lee lii­ke­ta­lout­ta Haa­ga-He­li­an am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa. Hän myös toi­mii kun­nan­val­tuu­tet­tu­na poh­jois­sa­vo­lai­ses­sa Lep­pä­vir­ran kun­nas­sa ja on eh­dol­la edus­kun­taan ke­vään 2019 vaa­leis­sa Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­tä. Pii­pa­ri­nen on toi­mi­nut ai­em­min myös Suo­men lu­ki­o­lais­ten lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ja Kes­kus­tan Opis­ke­li­ja­lii­ton liit­to­hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä.

Lähde: Lauri Heikkilä, Suomenmaa, 4.11.2019

Scroll to Top